Služby

Správní právo hmotné a procesní – v rámci výkonu své praxe jsem získal bohaté zkušenosti při zastupování fyzických a právnických osob před správní orgány, které nezřídka jednají z tzv. vrchnostenské pozice a nerespektují práva klientů garantovaná v této oblasti nepřehledným právním řádem.

Daňové a celní řízení – zastupuji Vás při vedení daňových řízení s finančními úřady, což je v reakci na narůstající množství povinností daňových subjektů vůči správcům daně a likvidačním postihům za jejich nesplnění stále časnější potřeba klientů.

Daně – v této souvislosti spolupracuji také s účetní společností ASC Accounting, s.r.o., a jsem tedy schopen zajistit program ochrany zájmů klienta a kompletní poradenství v rámci tzv. daňové optimalizace.

Řízení o zajištění vybraných výrobků – vedená dle zákona o spotřebních daních jsou speciální daňová řízení, ve kterých poskytuji pomoc českým i zahraničním subjektům v návaznosti na stále častější provádění kontrol celními orgány, a to až po následné uplatňování náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem státních orgánů.

Insolvence a insolvenční řízení – při zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčních řízeních využívám v zájmu klientů své zkušenosti nabyté při současné spolupráci s kanceláří insolvenčního správce.

Trestní právo – nabízím zejména reprezentaci poškozených a zúčastněných osob v adhezním řízení, kde je zastupování advokátem stále častěji doporučováno za účelem prosazení práv před policejními orgány nebo soudy; zabývám se dále zastupováním osob v jednáních s orgány činnými v trestním řízení a poskytuji poradenství ohledně sepisu kvalifikovaných trestních oznámení; v trestním řízení nabízím obhajobu zejména v zastupování ve věcech tzv. kriminality bílých límečků s přesahem do obchodního a daňového práva.

Compliance – v souvislosti s trestněprávní odpovědností zprostředkovávám jako prevenci nastavení vhodného tzv. programu compliance s důrazem a zaměřením na dopad zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, jako aktuálního problému právnických osob a jejich zástupců.

GDPR/ochrana osobních údajů – stále větší zájem na ochraně osobních údajů ve vztazích s nadnárodními korporacemi, ale i běžnými podnikateli, přináší nové povinnosti, a proto je potřeba vytvořit vhodný program jejich zajištění odpovídající specifikům Vašeho businesu.

Rodinné právo – řízení o rozvod manželství anebo určení výchovy a výživy k nezletilým dětem není nikdy příjemná záležitost, přesto však díky svým zkušenostem z této oblasti garantuji, že lze zvládnout i ty nejtěžší případy v zájmu klientů a zejména v zájmu nezletilých dětí.

Vedení soudních sporů a sporové agendy – na základě rozsáhlé praxe zastupuji klienty při vedení soudních sporů a řešení problémů, které mohou při každodenních životních či obchodních situacích vyvstat a je třeba jim čelit jednak komunikací s protistranou, ale zejména prostřednictvím soudní soustavy, to vše při kladení důrazu na základní zásady právních předpisů a Listinu základnách práv a svobod.

Obchodní právo – v rozličných věcech upravených obchodním právem, které je po nejvýznamnější transformaci právního řádu ČR složitě vyložitelné a předvídatelné i pro odborníky, je pomoc advokáta v této oblasti nanejvýš vhodná a přispěje k eliminaci případných problémů a sporů.

Korporátní právo – poskytuji poradenství v souvislosti se zakládáním obchodních společností a změn zapsaných údajů do veřejných rejstříků (organizace valných hromad, příprava podkladů pro statutární orgány, jednání vůči obchodnímu rejstříku) a další činnosti vyplývající pro společnosti z právních předpisů, až po účinnou likvidaci společnosti.

Obchodněprávní a občanskoprávní závazky a smlouvy – každou smlouvu na koupi bytové jednotky či domu, smlouvu o dílo, anebo nájemní smlouvu, doporučuji vždy odborně a důkladně připravit a zrevidovat v rámci zásady právo přeje bdělým, neboť již této fázi se připravujete na případný soudní spor.

Další běžné právní služby – připravím pro/za Vás také rozličné právní rozbory, rešerše, vytváření a revize interních předpisů (řádů a vnitřních směrnic), provádění právních auditů (due diligence), a další dokumenty v práci pracovněprávních vztahů, průmyslového a duševního vlastnictví, nebo vymáhání pohledávek vedené včetně závěrečného exekučního řízení.